Vidaus tvarkos taisyklės 📋

PATVIRTINTA                                                                                                        Mažosios Bendrijos „Ekojonvaira“ direktoriaus                                                                                                            2019m. balandžio 04 d. įsakymu Nr. D2019-01

Vairavimo mokyklos MB „Ekojonvaira“ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS.

1. Å ios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų, globėjų ar rÅ«pintojų.

2. Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Inspekcijos virÅ¡ininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikÅ¡telėje.

3. Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis ,pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį mokinys privalo būti supažindintas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Mokymo sutartis sudaroma ir tada kai mokinys papildomai mokosi vairavimo.

5. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje, kad įgytų teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų bei įgūdžių. Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymo pabaigoje turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją) nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir vairuotojų minimalų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įgytos teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami egzaminų metu valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau– VĮ „Regitra“).

6. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo teorijos žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius (toliau – papildomas mokymas), mokymo turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju kai siekiama papildomai mokytis tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra baigęs.

7. Teorijos mokymo kurso trukmė B kategorijai turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.

8. Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui turi būti ne trumpesnė kaip:

8.1. 30 valandų – B kategorijai.

9. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso pirmiausia turi bÅ«ti atliekama vairavimo mokymo aikÅ¡telėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgÅ«džių, turi bÅ«ti mokomi keliuose (gatvėse).

10. Vairavimo mokykla privalo:

10.1. mokyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgÅ«džių ar praktinio vairavimo įgÅ«džių tik mokinius, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą.

10.2. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryÅ¡io priemonėmis pateikti VÄ® „Regitra“ informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, ir nurodyti: vardą, pavardę, asmens kodą, sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobÅ«dį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgÅ«džių arba tik praktinio vairavimo įgÅ«džių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas

10.3. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, bei kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas;

10.4. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

10.5. mokiniui pageidaujant iÅ¡duoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį iÅ¡klausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgÅ«džių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos iÅ¡duotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti iÅ¡klausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgÅ«džių mokymo kursą; Å¡is dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi bÅ«ti pridedamas prie mokymo sutarties;

10.6. neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs savarankiškai be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą. Mokykloje sudaromos sąlygos išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas, be to sudaroma galimybė mokytis teorijos nuotoliniu būdu.

10.7 . baigus mokymą, vykdyti mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgÅ«džių galutines įskaitas vadovaudamasi Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgÅ«džių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimai; praktinio vairavimo įgÅ«džių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 minutes ir turi bÅ«ti daromas vaizdo ir garso įraÅ¡as

11. . Mokiniui pageidaujant sudaryti galimybę peržiÅ«rėti praktinio vairavimo įgÅ«džių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.

12. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po iÅ¡laikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgÅ«džių galutinių įskaitų elektroninėmis ryÅ¡io priemonėmis pateikti VÄ® „Regitra“ informaciją apie mokinį: iÅ¡laikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgÅ«džių galutinių įskaitų datą, transporto priemonių, kurias iÅ¡mokyta vairuoti, kategorijas, mokymo pobÅ«dį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgÅ«džių arba praktinio vairavimo įgÅ«džių), vairuotojų mokytojo, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai teorijos žinių, vardą, pavardę, asmens kodą ir (ar) vairavimo instruktoriaus, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai praktinio vairavimo įgÅ«džių, vardą, pavardę, asmens kodą

13. nuolat analizuoti iÅ¡ VÄ® „Regitra“ gautą informaciją apie mokinių laikytų egzaminų rezultatus ir imtis atitinkamų priemonių vairuotojų mokymui tobulinti.

II. Mokymo organizavimo tvarka.

14. Teorijos užsiėmimai vyksta :

Darbo dienomis.

15. Mokiniai, norintys tobulinti teorijos žinias ,susiderinę laiką ir dienas (tik darbo) gali spręsti mokymo klasėje kompiuterinius testus.

16. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).

17. Teorijos užsiėmimai nevyksta ilgiau nei 4 val., o praktinio vairavimo užsiėmimai – ilgiau nei 3 val.

18. Už mokymo kursus galima atsiskaityti iš karto arba mokėti dalimis. Nesumokėjus visos sumos mokymo kursų baigimas nėra leidžiamas.

19. Mokymo kursų baigimas galimas turintiems teigiamus galutinio mokymo dalykų įvertinimo rezultatus ir sulaukusiems nustatyto amžiaus: B kategorijai – 17 metų

III. Mokinių elgesio taisyklės.

20. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.

21. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose.

22. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių.

23. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.

24. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš pravažiavimą, iki 16 val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.

25. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinius egzaminus (teorijos ir  praktikos).

26. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių nurodymų.

IV. Taisyklės reglamentuoja.

Mokykloje teoriją dėsto ir vairuoti moko asmenys atitinkantys reikalavimus keliamus vairavimo mokyklų vairavimo mokytojams ir vairavimo instruktoriams.

28. Darbo vietoje laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų

29. Jei dėl svarbių priežasčių nevyksta teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimai, mokiniai informuojami iš anksto.

TVIRTINU:

Direktorius Jonas Jonutis

PRIEDAS PRIE DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ. NR.1

MOKINIŲ MOKYMO KURSO TEORIJOS ŽINIŲ IR PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINIŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI

I. TEORIJOS ŽINIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI

1. Mokinių teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau – teorijos galutinė įskaita) vykdomos tada, kai mokiniai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų teorijos mokymo kursą.

2. Teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą. Klausimai turi apimti visą vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų teorijos žinių mokymo kursą.

3. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų (25 bendrieji klausimai ir 5 specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją), atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas.

4. Kai mokinys siekia įgyti teisę vairuoti dviejų ar daugiau kategorijų transporto priemones vienu metu, teorijos galutinės įskaitos klausimai turi apimti visas transporto priemonių, kurias mokinys mokosi vairuoti, kategorijas. Šiuo atveju testą (30 klausimų) sudaro po penkis specifinius klausimus pagal transporto priemonių kategorijas, o likusieji – bendrieji klausimai. Testo klausimai parenkami, kaip nurodyta šio priedo 3 punkte.

5. Mokinių teorijos žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama (išlaikyta), jei mokinys teisingai atsakė į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimus). Įskaita yra neišlaikyta, jei mokinys teisingai atsakė į mažiau kaip 24 klausimus.

6. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.

7. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.

8. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.

9. Po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka turi būti supažindintas su neteisingai atsakytais testo klausimais.

10. Teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) saugomi vienus metus nuo įskaitos vykdymo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, ar jis iÅ¡laikė įskaitą, ar jos neiÅ¡laikė) testo vertinimo rezultatai įraÅ¡omi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

II. PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS REIKALAVIMAI

11. Vairavimo mokykla mokinių praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas (toliau – vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali vykdyti tik tada, kai mokinai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikę teorijos galutinę įskaitą (kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“). Mokiniai, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų (D ir DE kategorijų – nuo 21 metų), prieš laikydami vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, privalo vairavimo mokyklai pateikti pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba keleivius.

12. Vairavimo įgÅ«džių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų  praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikÅ¡telėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).

13. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:

13.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);

13.2. paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;

13.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje:

13.3.1. apvažiuoti kliÅ«tį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu, ir vairuoti aÅ¡tuonetu  saugiu greičiu (A1, A2, A kategorijoms);

13.3.2. vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, važiuodamas į priekį ir atbulomis (B1, B kategorijoms);

13.3.3. vairuoti riboto pločio juosta su 90º posÅ«kiu į kairę ar deÅ¡inę, važiuodamas į priekį (BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  kategorijoms);

13.3.4. pastatyti transporto priemonę atbuline eiga prie pakrovimo (iškrovimo) vietos (platformos) (BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms);

13.3.5. apsisukti ribotame plote (D1, D1E, D, DE  kategorijoms);

13.4. saugiai ir ekonomiÅ¡kai vairuoti realiomis eismo sąlygomis, mažinant degalų sunaudojimą ir iÅ¡metamų terÅ¡alų kiekį, atsižvelgiant į transporto priemonės variklio sÅ«kių skaičių, laiku perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę; pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą marÅ¡rutą nuo vairavimo mokymo aikÅ¡telės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikÅ¡telės turi bÅ«ti sudaryta galimybė įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu:

13.4.1. keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.;

13.4.2. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų, važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;

13.4.3. artėja prie nereguliuojamųjų ir reguliuojamųjų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas, pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, kad pervažoje atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža);

13.4.4. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

13.4.5. taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

14. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

15. Jei vairavimo mokykla nustato, kad vairavimo mokymo aikštelėje mokinys privalės atlikti daugiau kaip du mokymo elementus, papildomi mokymo elementai, kurie nenurodyti šio priedo 13.3 punkte, turi būti parinkti atsitiktinumo principu.

16. PrieÅ¡ vairavimo įgÅ«džių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinio, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgÅ«džių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, iÅ¡vadomis ir vertinimu.

17. Mokinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) įrašomas į individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo mokymo apskaitos lapą).

TVIRTINU:

Direktorius Jonas Jonutis